Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 217 / 28.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 27
от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 217   ОТНОСНО: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2021 г. до 31.12.2021 г.   На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал.1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Утвърждава Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2021 г. до 31.12.2021 г., съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 1.