Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 215 / 28.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 27
от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 215   ОТНОСНО: Ежегодната актуализация на наемната цена на сключените договори за наем с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.   На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. През 2021 г. да не се извършва актуализация на наемните цени на договорите за наем, сключени между Община Лясковец и физически или юридически лица, с инфлационния индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия, свързани с изпълнението на т. 1 от настоящото решение.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/