Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 214 / 28.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 27
от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 214   ОТНОСНО: Приемане на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.   На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.283, ал.10, т.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, по следния начин: § 1. В Глава втора „Местни такси“, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домашен социален патронаж и други общински услуги“, в чл. 25, ал. 3 изречението „…Родителите или настойниците на тези деца заплащат като такса част от разликата до фактическия размер на разхода за храна.“ се заличава, като текстът придобива следната редакция: „(3). Освобождават се от такса децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение, съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО). За летния период от 1-ви юни до 14-ти септември родителите или настойниците на тези деца заплащат пълната такса за ползването на детска градина.“ § 2. В Глава пета „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 9, със следното съдържание: „§ 9. Настоящото изменение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец на 28.01.2021 г. с Решение № 214 от Протокол № 27 и влиза в сила от 01.01.2021 г.“  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/