Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 212 / 28.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 27
от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 212   ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г., съгласно Приложение № 1.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/