Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 211 / 28.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 27
от заседание на ОбС, проведено на 28.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 211   ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема представения Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/