Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 210 / 12.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 26
от заседание на ОбС, проведено на 12.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 210   ОТНОСНО: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2021 година.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2021 година, както следва: МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар. 2. Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.04 – 31.12.2021 г. 3. Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия. 4. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2021 г. 5. Управление и разпореждане с общинско имущество. 6. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г., с капацитет 36 потребители. 7. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите по чл. 9 от ЗМДТ. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2021 г. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. 3. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища. МЕСЕЦ МАРТ 1. План за младежта на Община Лясковец за 2021 г. 2. Общинска програма за закрила на детето. 3. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2022 г. – 2024 г. 4. Управление и разпореждане с общинско имущество. 5. Отчет на Регионална програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г., приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец. 6. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2020 г. МЕСЕЦ АПРИЛ 1. Отчет за дейността на читалищата през 2020 г. 2. Годишен план за предоставяне на социални услуги 2021 г. 3. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2021 г. 4. Управление и разпореждане с общинско имущество. 5. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2021 г. в Община Лясковец. МЕСЕЦ МАЙ 1. Управление и разпореждане с общинско имущество. МЕСЕЦ ЮНИ 1. Предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ и за Годишни награди за заслуги към Община Лясковец. 2. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2020 г. 3. Управление и разпореждане с общинско имущество.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/