Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 209 / 12.01.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 26
от заседание на ОбС, проведено на 12.01.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 209   ОТНОСНО: Решение за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект, квартал 51 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Драгижево, общ. Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1, чл.129, ал.1 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет – Лясковец одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект в квартал 51, с цел промяна отреждането за имота от УПИ VI-214 - за търговски обект в квартал 51, в УПИ VI-214 - за спорт в квартал 51 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец и промяна на устройствената зона в имот „за спорт и атракции (Са)“ и конкретно предназначение - „за спорт“. Настоящето решение да се обяви по реда на АПК на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ. Решението може да се обжалва пред Административен съд - Велико Търново по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/