Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 201 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 201

ОТНОСНО: Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Лясковец за дейността през 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.7, ал.2, изр. второ от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Годишен отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец за дейността през 2020 година, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/