Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 200 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 200

ОТНОСНО: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.198ж, §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), и чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5 и ал.6 от Закона за водите (ЗВ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява извършените от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристранната комисия съгласно Протокол от проведени заседания за периода от 14.12.2020 г. до 17.12.2020 г. и възлага на Кмета на Община Лясковец да приеме с двустранни приемо-предавателни протоколи направените инвестиции в материални активи, както следва:

а). Канализация по ул. „Добри Ганчев”, гр. Лясковец, находяща се по улица с о.т. 215 – 278 и през УПИ ХХ-1572, УПИ ІХ-1571, УПИ VІІ-1569, УПИ ХХІ-1747, кв. 34 по Регулационния план на гр. Лясковец с дължина 270,50 м – нов ДМА на стойност: 95 457,72 лв. без включен ДДС;

б). Направа на 11 бр. сградни канализационни отклонения (СКО) към имоти на територията на гр. Лясковец: по ул. „Добри Ганчев” с №№ 12, 16, 18, 20, 20А, 24, 32; дворно място УПИ ХХ-2014; дворно място УПИ ХХІ-1747; ул. „Трети март“ № 55; ул. „Трети март“ № 53 - нов ДМА на стойност: 7 321, 95 лв. без включен ДДС;

в). Аварийна подмяна на водопровод, частична подмяна на съществуващ актив с инв. № 14477 – АЦ Ø 80 мм с PEHD Ø 90 мм, с дължина 242,00 м по ул. „Капитан дядо Никола” от ОК 301 - ОК 312, гр. Лясковец на стойност: 30 143,55 лв. без включен ДДС;

г). Аварийна подмяна на водопровод, частична подмяна на съществуващ актив с инв. № 7030 с: PEHD Ø 75 мм, с дължина 16 м от ОК 180 - ОК 178; PEHD Ø 110 мм, с дължина 90 м от ОК 178 - ОК 208а; PEHD Ø 63 мм, с дължина 66 м от ОК 182 - ОК 177 – ОК 178; PEHD Ø 40 мм, с дължина 31 м от ОК 177 - ОК 181 на пл. „Свобода”, преминаващ до сградата на кметството, с. Мерданя на стойност: 22 310,00 лв. без включен ДДС;

д). Направа на 2 бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) към имоти: гробищен парк – ПИ с идентификатор 21453.82.265 по КККР с. Добри дял и Народно читалище „Напредък-1870“, пл. „Възраждане“ № 2 на гр. Лясковец – нов ДМА на стойност: 1 636,47 лв. без включен ДДС;

е). Доставка и монтаж на Пожарен хидрант DN 70/80 на ул. „Хан Аспарух“ № 6, с. Козаревец – нов ДМА на стойност: 551,41 лв. без включен ДДС.

2. На основание чл. 198ж от ЗВ и §9, ал. 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ (обн. ДВ бр. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) и във връзка с чл. 198б, т. 2 от ЗВ, Община Лясковец да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за управление направените инвестиции в материални активи, приети с приемо-предавателни протоколи.

3. На основание чл. 198о, ал. 1 и ал. 4 и във връзка с чл. 198п, ал. 1 и ал. 5, т. 4 и т. 5 и ал. 6 от ЗВ и при условията на сключения между Асоциацията по ВиК и „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г., Община Лясковец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново активите по т. 1.

4. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото решение като изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/