Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 199 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 199

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - Кампания за набиране на проектни предложения за 2021 г., Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект: „Читалище „П. Р. Славейков - 1903“ с. Добри дял, общ. Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение за обект: „Читалище „П. Р. Славейков“ - с. Добри дял, общ. Лясковец”, по Мярка М01 на Проект „Красива България” по обявена процедура за набиране на кандидати за 2021 година.

2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансираща вноска от Община Лясковец в размер на минимум 52 % от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 50 000 лева.

3. Дава съгласие изпълнения обект по проект „Красива България” да се ползва по предназначение минимум 5 години след изпълнение на проекта и усвояване на средствата.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими процедури по изготвяне на проектното предложение и кандидатстване по Проект „Красива България” за 2021 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/