Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 198 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 198

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с §1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

2. Общински съвет - Лясковец определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/