Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 190 / 29.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 190

ОТНОСНО: Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година.

На основание чл.21, ал.1, т.7, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.66, ал.1, ал.2 и ал.3, т.2 и чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл.10 и чл.11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 7 гласа „за”, 7 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложение с вх.№ ФСД-5675/18.12.2020 г. относно: Приемане на План – сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 година и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/