Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 189 / 08.12.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 08.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 189

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредната епидемична обстановка на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на епидемична обстановка, удължена с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП), чл.81 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл.306, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. За периода от 01.12.2020 г. до преустановяване със заповед на Кмета на Община Лясковец действието на наложените временни противоепидемични мерки и ограничения на територията на общината, се освобождават от заплащане на месечните вноски за наем изцяло или частично наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г., удължена с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия, свързани с изпълнението на т. 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложение № 1.