Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 188 / 08.12.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 08.12.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 188

ОТНОСНО: Кандидатстване за осигуряване на безвъзмездни средства от държавния бюджет чрез ПУДООС за проект: „Изграждане на клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с т.6 от Раздел ІІІ.Б. „Документи, които се подават при кандидатстване за отпускане на средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда” на Изискванията за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласието си Община Лясковец като част от Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, да кандидатства за осигуряване на безвъзмездни средства от държавния бюджет чрез ПУДООС към Министерството на околната среда и водите за финансиране на обект: „Изграждане на клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, с прогнозна проектна стойност в размер на 3 615 768,67 лв., съобразно процентно разпределение, съгласно населението на всяка община по данни на НСИ.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/