Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 182 / 26.11.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 182

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с ЕИК 104510514, насрочено за 04.12.2020 г. (ново при липса на кворум – за 21.12.2020 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по т. 1 и т. 2 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за получаване на банков кредит и за учредяване на особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредити средства, с проект за решение:
„ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 1 и т. 2 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за:
а). сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК“ АД в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на предложение с ценови условия за предоставяне на инвестиционно финансиране, съдържащи се в писмо с изх. № 3507-20-00460/23.10.2020 г.;
б). За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК“ АД инвестиционен банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК“ АД:
- Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството по сключени договори с НЗОК;
- Особен залог на вземания за наличностите по всички настоящи и бъдещи разкрити сметки на дружеството в Банка „ДСК“ АД.”, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 1 и т. 2 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за:
а). сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК“ АД в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на предложение с ценови условия за предоставяне на инвестиционно финансиране, съдържащи се в писмо с изх. № 3507-20-00460/23.10.2020 г.;
б). За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК“ АД инвестиционен банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК“ АД:
- Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството по сключени договори с НЗОК;
- Особен залог на вземания за наличностите по всички настоящи и бъдещи разкрити сметки на дружеството в Банка „ДСК“ АД“.

2. По т. 2 от дневния ред – Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. и Условия и ред c № РД – НС – 01 – 2/20.10.2020 г. по § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, с проект за решение:
„ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. и Условия и ред c № РД – НС – 01 – 2/20.10.2020 г. по § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.“, да гласува „въздържал се“ при вземане на следното решение:
„ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. и Условия и ред c № РД – НС – 01 – 2/20.10.2020 г. по § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/