Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 179 / 26.11.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 179

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., приет с Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5 и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа „за”, 6 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета на Община Лясковец за 2020 г., съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/