Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 178 / 26.11.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 26.11.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 178

ОТНОСНО: Задължително предучилищно образование на 4-годишните деца на територията на Община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8 ал.1 и чл.56, ал.3 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и във връзка с § 17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищно и училищно образование.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет въвежда задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/