Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 174 / 16.11.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 174

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.3, т.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.16, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг (ЗОД), и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 4 гласа „за”, 7 „против” и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец не приема предложение с изх.№ ФСД-4930/11.11.2020 г. относно: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на текущи разходи.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/