Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 171 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 171

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект, в квартал 51 по ПУП на с. Драгижево, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.124а, ал.1 във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-214 - за търговски обект в квартал 51, с цел промяна на устройствената зона в имот „за спорт и атракции (Са)“ и конкретно предназначение - „за спорт“.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на УПИ VI-214 - за търговски обект в квартал 51 по плана на с. Драгижево, общ. Лясковец.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/