Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 170 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 170

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г. за политически клуб на БСП.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31, ал.1 и ал.3 и чл.32, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за политическите партии, чл.39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.2 във връзка с чл.50, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец учредява безвъзмездно право на ползване за клуб на Общински съвет на БСП град Лясковец имот с кадастрален № 1851, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за жилищно строителство и аптека, в кв. 78 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 48 кв. м., описан в Акт за частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с Общински съвет на БСП град Лясковец, считано от 01.11.2020 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/