Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 169 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 169

ОТНОСНО: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с Решение № 43/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имот – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година, в Раздел II, б. „Б“ „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“ с имот – частна общинска собственост, представляващ:

- Имот с кадастрален № 1883, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII1883, в кв. 28 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 500 кв. м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1274/23.09.2020 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на управлението и разпореждането с имота, описан в т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/