Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 167 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 167

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местно самоуправление местна администрация (ЗМСМА), чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) във връзка с чл.5, ал.3, т.7 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, както и в изпълнение на Решение 44/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

- Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІ – за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 564 кв. м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34 Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 916/ 22.06.2012 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да проведе процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка за продажба на общинския нежилищен имот, посочен в т. 1 по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по закона да публичните предприятия.

3. След изготвяне на анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за продажба на общинския нежилищен имот, посочен в т. 1, същите да бъдат предложени на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/