Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 161 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 161

ОТНОСНО: Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.24а, ал.12 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП).

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец запазва определените със свое Решение № 521/23.10.2014 г. и Решение № 29/27.12.2019 г. минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва:

- Дневна тарифа – 0.75 лв. на километър;
- Нощна тарифа – 0.85 лв. на километър.

2. Общински съвет - Лясковец запазва определените със свое Решение № 521/23.10.2014 г. и Решение № 29/27.12.2019 г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Лясковец, както следва:

- Дневна тарифа – 1.30 лв. на километър;
- Нощна тарифа – 1.40 лв. на километър.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/