Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 160 / 29.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 29.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 160

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 30.12.1986 г. и съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на Кмета на Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за третото тримесечие на 2020 г., както следва:

- на територията на страната – двукратно пътуване до гр. София – общо 20,00 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/