Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 156 / 26.10.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 156

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново на извънредно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с ЕИК 104510514, насрочено за 29.10.2020 г. (ново при липса на кворум – за 13.11.2020 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:
1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за получаване на банков кредит и за учредяване на договорна ипотека и особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредити средства, с проект за решение:
„ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за:
а). сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК” АД в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново" и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на представената оферта за кредитиране от Банка ДСК АД с peг. № 3507-20-00297/1 от 07.07.2020 г.;
б). За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК" АД инвестиционен банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК“ АД: Първа по ред договорна ипотека върху следния собствен на МОБАЛ ,Д-р Ст. Черкезов" АД недвижим имот, а именно:
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 17068 кв. м., с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков“ № 1, заедно с построените в същия:
- СГРАДА - Складова база, с идентификатор 10447.503.321.1 но КККР, със застроена площ (ЗП) 87 кв.м.;
- СГРАДА - Хангар, депо, гараж, с идентификатор 10447.503.321.2 по КККР, със ЗП 260 кв.м.;
- СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10417.503.321.3 по КККР, със ЗП 138 кв.м.;
- СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10147.503.321.4 по КККР, със ЗП 158 кв.м., ведно с подобренията и приращенията;
- Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеше банкови сметки на името на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов" АД при Банка ДСК АД", да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за:
а). сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД на договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК" АД в размер на 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново" и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на представената оферта за кредитиране от Банка ДСК АД с peг. № 3507-20-00297/1 от 07.07.2020 г.;
б). За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК” АД инвестиционен банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК" АД: Първа по ред договорна ипотека върху следния собствен на МОБАЛ ,Д-р Ст. Черкезов" АД недвижим имот, а именно:
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 по КККР на гр. Велико Търново, с площ от 17068 кв. м., с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков“ № 1, заедно с построените в същия:
- СГРАДА - Складова база, с идентификатор 10447.503.321.1 но КККР, със застроена площ (ЗП) 87 кв.м.;
- СГРАДА - Хангар, депо, гараж, с идентификатор 10447.503.321.2 по КККР, със ЗП 260 кв.м.;
- СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10417.503.321.3 по КККР, със ЗП 138 кв.м.;
- СГРАДА - Складова база, склад, с идентификатор 10147.503.321 .4 по КККР, със ЗП 158 кв.м., ведно с подобренията и приращенията;
- Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеше банкови сметки на името на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД при Банка ДСК АД.“

2. По т. 2 от дневния ред – Изменение на Решение № 13 по Протокол от 10.05.2019 г. за проведено Общо събрание на акционерите чрез отмяна на част от приетото и допълването му, с проект за решение:
„1. ОСА отменя Решение по т. 13 - 1 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите в частта, с която е взето решение за продажба на следните недвижими имоти:
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.20 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, c площ 209 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, депо. гараж", разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.21 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, с площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;
- УПИ I – „за болница", кв. 36 по ПУП на с. Вонеща вода, общ. В. Търново, с площ 2 450 кв.м., заедно с построените в същия ТРИЕТАЖНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от около 228 кв.м., състояща се от: първи етаж, включващ 6 стаи и складове от 72 кв.м., втори етаж, включващ 6 стаи и 1 коридор с площ 84 кв.м. и коридор, и трети етаж, включващ 3 стаи, с площ 70 кв.м.; ПРИСТРОЙКА, с площ 36 кв.м., полумасивна конструкция, състояща се от три помещения.
2. ОСА допълва Решение по т. 13 - 2 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите, като накрая след думата „инструментариум“ се добавя текста: „както и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване“, да гласува по следния начин:
1. Да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„1. ОСА отменя Решение по т. 13-1 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите в частта, с която е взето решение за продажба на следните недвижими имоти:
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.20 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, c площ 209 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, депо. гараж", разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.21 по КККР на гр. В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, с площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж“, разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.119;
- УПИ I – „за болница”, кв. 36 по ПУП на с. Вонеща вода, общ. В. Търново, с площ 2 450 кв.м., заедно с построените в същия ТРИЕТАЖНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от около 228 кв.м., състояща се от: първи етаж, включващ 6 стаи и складове от 72 кв.м., втори етаж, включващ 6 стаи и 1 коридор с площ 84 кв.м. и коридор, и трети етаж, включващ 3 стаи, с площ 70 кв.м.; ПРИСТРОЙКА, с площ 36 кв.м., полумасивна конструкция, състояща се от три помещения.
2. Да гласува „против“ при вземане на следното решение:
2. ОСА допълва Решение по т. 13-2 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г. Общо събрание на акционерите, като накрая след думата „инструментариум“ се добавя текста: „както и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново“ и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване“.

3. По т. 3 от дневния ред – Вземане на решение за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството - представляващи неоперативни активи и на решение за разходване на средствата, получени от продажбата им, с проект за решение:
„1. Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:
- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.20 пo КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.20, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж", разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643.
- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.19 по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.21, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 209 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, депо, гараж", разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643;
- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи) - За болница, в квартал 36 (тридесет и шест) по подробния устройствен план на село Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 2 490 кв.м., с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: югоизток - УПИ II-105, УПИ III-106, улица и УПИ V-445, югозапад - УПИ XV-за озеленяване, севeроизток - улица и УПИ II-105, северозапад – река Белица, заедно с построените в него масивна СГРАДА със застроена площ 182 кв.м. и разгъната застроена площ 622.30 кв.м., състояща се от: сутеренен полувкопан етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стая, кухня, баня-WC, умивалня, склад, готварно; първи етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, шест стаи, фоайе, две тоалетни; втори етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, баня, тоалетна, стая с тераса, три стаи, две преходни стаи и тоалетна; подпокривно пространство, със застроена площ 76.30 кв.м., включващо стълбище и три стаи, както и СКЛАД, полуразрушен, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.
2. Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижимите имоти, извършени в съответствие с настоящото решение, да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, касаещи допълнително необходимите средства за строителството на новия болничен корпус в собствения на дружеството ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш“ № 1“, неговото обзавеждане, както и за закупуване на нови медицински техники и инструментариуми и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново" и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване", да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„1. Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на дружеството:
- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.20 no КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.20, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж", разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643.
- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.19 по КККР на гр. В. Търново, стар идентификатор 10447.507.119.21, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, със застроена площ 209 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение „хангар, депо, гараж", разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 10447.507.643;
- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи) - За болница, в квартал 36 (тридесет и шест) по подробния устройствен план на село Вонеща вода, община Велико Търново, с площ 2 490 кв.м., с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при граници: югоизток - УПИ II-105, УПИ III-106, улица и УПИ V-445, югозапад - УПИ XV-за озеленяване, севeроизток - улица и УПИ II-105, северозапад – река Белица, заедно с построените в него масивна СГРАДА със застроена площ 182 кв.м. и разгъната застроена площ 622.30 кв.м., състояща се от: сутеренен полувкопан етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стая, кухня, баня-WC, умивалня, склад, готварно; първи етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, шест стаи, фоайе, две тоалетни; втори етаж, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, баня, тоалетна, стая с тераса, три стаи, две преходни стаи и тоалетна; подпокривно пространство, със застроена площ 76.30 кв.м., включващо стълбище и три стаи, както и СКЛАД, полуразрушен, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.
2. Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижимите имоти, извършени в съответствие с настоящото решение, да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, касаещи допълнително необходимите средства за строителството на новия болничен корпус в собствения на дружеството ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш“ № 1“, неговото обзавеждане, както и за закупуване на нови медицински техники и инструментариуми и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново" и за закупуване на медицинска апаратура и оборудване".

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/