Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 144 / 27.08.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 144

ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с Решение № 43/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година, в Раздел II, б. „Б“ „Разпореждане с имоти – общинска собственост“, т. І. „Продажба на имоти – общинска собственост“ с имоти – частна общинска собственост, представляващи:

- Имот с кадастрален № 2495, за който е отреден Урегулиран поземлен имот УПИ VIII2495, в кв. 113 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 786 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1248/25.06.2020 г.;

- Имот с кадастрален № 114, за който е отреден Урегулиран поземлен имот XV114, в кв. 8 по ПУП-ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, с площ 10 кв.м, Акт за частна общинска собственост № 1249/07.07.2020 г.

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2020 година в Раздел III „Описание на имотите, които Община Лясковец има намерение да предложи за предоставяне под наем“, с имоти – частна общинска собственост, представляващи:

- Помещение - нежилищно помещение, с площ 12 кв.м, находящо се в гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев“ № 70, 2-ри етаж;

- Помещение – нежилищно помещение, с площ 12 кв.м, находящо се в гр. Лясковец, ул. „Никола Козлев“ № 70, 2-ри етаж.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на управлението и разпореждането с имотите, описан в т. 1. и т. 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/