Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 138 / 27.08.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 138

ОТНОСНО: Определяне на помещение за изпълнение на дейности по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.095-0001-С01/13.07.2020 г. по приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.305, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец определя помещение за изпълнение на дейности по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.095-0001-С01/13.07.2020 г.: Помещение № 16, с площ 78.80 кв.м, находящо се на I-ви етаж – страна - югоизток в едноетажна масивна сграда – училище, изградена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - за училище в кв. 103 по ПУП на гр. Лясковец, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост (сградата на НУ „Никола Козлев”, закритото със Заповед № РД-14-50/22.06.2018 г. на министъра на образованието и науката), граничещо:
- на изток – с помещение № 14;
- на север – с двор;
- на запад – с двор;
- на юг - с двор, който е част от УПИ V - за училище, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост.
Към предоставеното помещение ще се ползват общи части, представляващи коридор, стълбище, представляващо подход към санитарни помещения (в отделна пристроена сграда) с площ 90 кв.м, построена в УПИ V - за училище, описан в Акт № 175/27.06.2013 г. за публична общинска собственост), както и санитарните помещения (в отделна пристроена сграда) и вътрешен двор.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия относно предоставяне на помещението по т. 1 за изпълнение на дейности по проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ с рег. № BG05M9OP001-2.095-0001-С01/13.07.2020 г. по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка на МИГ 05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия” от стратегията на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за периода на реализация на дейностите по проекта (01.10.2020 г. – 31.10.2021 г.)

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/