Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 133 / 27.08.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.08.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 133

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-образователните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2020/2021 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, регламентиращ броя на децата в групите в детските градини и на учениците в паралелките в училищата, Постановление № 1/03.01.2020 г. на Министерски съвет за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година, Постановление № 111/25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн. ДВ. бр. 54 от 29.06.2018 г., посл. изм. ДВ. бр. 70 от 07.08.2020 г.), както и въз основа на представените предложения от директорите на училищата и детските градини на територията на Община Лясковец, Становище с изх. № РД 22-1933/12.08.2020 г. от Регионално управление на образованието – гр. Велико Търново за Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Джулюница и искане с изх. № 594/10.08.2020 г. от Директора на Обединено училище „Петко Рачев Славейков“ - с. Джулюница за дофинансиране на маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджет.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с ученици под определения минимум, както следва:
ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец:

- І клас - 1 паралелка с 10 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика
- ІІ клас - 1 паралелка с 11 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 5 ученика
- III клас – 1 паралелка с 11 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 5 ученика
- ІV клас - 1 паралелка с 13 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 3 ученика
- V клас - 1 паралелка с 12 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика
- VI клас – 1 паралелка с 18 ученика
- VІІ клас - 1 паралелка с 15 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 3 ученика
- VІІІ клас - 1 паралелка, професия „Деловодител“ с 12 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 6 ученика
- IX клас- 1 паралелка с 10 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 2 ученика
- X клас – 1 паралелка с 10 ученика
Разлика (недостиг) по задължителния минимум – 8 ученика
Общ недостиг на ученици – 44 ученика.

Средства за дофинансиране съгласно чл. 68, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за периода 15 септември – 31 декември 2020 г. – 5 000 лв.
Забележка:
Дофинансиране за маломерните паралелки в ОбУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница, общ. Лясковец, за периода 01.01.2021 г. до 31.08.2021 г. ще бъде планувано с приемането на бюджета на Община Лясковец за 2021 г.

IІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в детски градини на територията на Община Лясковец, както следва:
- ДГ „Пчелица” - гр. Лясковец - 14 деца;
- ДГ „Радост” - гр. Лясковец - 14 деца;
- ДГ „Славейче” - гр. Лясковец - 14 деца;
- ДГ „Сладкопойна чучулига” - с. Джулюница - 12 деца;
- ДГ „Детелина” - с. Козаревец - 12 деца;
- ДГ „Вълшебство” - с. Драгижево - 12 деца.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/