Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 120 / 14.07.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 14.07.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 120

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с ЕИК 104055066 – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, насрочено за 21.07.2020 г. по въпросите, включени в дневния ред, по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Обсъждане и приемане на Отчета за управлението на „ВиК Йовковци” ООД през 2019 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема Отчета за управлението на дружеството през 2019 г.“ да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема Отчета за управлението на дружеството през 2019 г.”

2. По т. 2 от дневния ред - Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет на „ВиК Йовковци” ООД за 2019 г. Разпределение на печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2019 г. на дружеството съгласно действащата нормативна уредба, с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. и проверения и заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет за 2019 г. ОС взема решение печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2019 г. на дружеството да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2019 г. и проверения и заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет за 2019 г. ОС взема решение печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2019 г. на дружеството да се разпредели съгласно действащата нормативна уредба.”

3. По т. 3 от дневния ред - Разглеждане на годишен доклад на Одитния комитет за 2019 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема годишен доклад на Одитния комитет за 2019 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема годишен доклад на Одитния комитет за 2019 г.”

4. По т. 4 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г., с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема предложения от управителя на дружеството регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г. Възнаграждението по договора на одитора да бъде не по-високо от 9800.00 (девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД приема предложения от управителя на дружеството регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г. Възнаграждението по договора на одитора да бъде не по-високо от 9800.00 (девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС.”

5. По т. 5 от дневния ред - Вземане на решение за отписване на направените разходи през 2009 - 2010 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци” в района на с. Присово I и II участък по предложение на Управителя на дружеството и Протокол на работна комисия. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на с-ка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021,93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството, не оказващи влияние на годишния резултат на дружеството. Прокурорска преписка № 2263 от 2013 г. е прекратена окончателно поради смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново, с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и протокола на работната комисия и взе решение за отписване на направените разходи през 2009 - 2010 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци” в района на с. Присово I и II участък. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на с-ка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021,93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството“, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството и протокола на работната комисия и взе решение за отписване на направените разходи през 2009 - 2010 г. за обект „Изместване на деривация Йовковци” в района на с. Присово I и II участък. Направените и счетоводно отразени разходи по дебита на с-ка 613 (незавършено строителство) в размер на 2 460 021,93 лв. да бъдат отписани за сметка на други резерви на дружеството.”

6. По т. 6 от дневния ред - Избор на Одитен комитет съгл. чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит (НФО) и предложение на Управителя на дружеството. Определяне на възнаграждението на всеки от членовете на Одитния комитет, с проект за решение: „Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството за избор на членовете на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново за срок от 3 години. Възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет се определя в размер на не повече от една средна месечна брутна заплата на дружеството за предходната година въз основа на сключен граждански договор“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание на съдружниците приема предложението на управителя на дружеството за избор на членовете на Одитния комитет на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново за срок от 3 години. Възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет се определя в размер на не повече от една средна месечна брутна заплата на дружеството за предходната година въз основа на сключен граждански договор.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/