Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 119 / 14.07.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 14.07.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 119

ОТНОСНО: План за дейността на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2020 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Отчет за дейността на читалищата през 2019 г.
3. Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за първото полугодие на 2020 г.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2020 г.
5. Отчет за дейността на „ЛОТОС“ ЕООД гр. Лясковец (в ликвидация) за 2019 г.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1. Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно- образователните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2020/2021 г. - училища и детски градини.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост за 2021 г.
3. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на труда и социалната политика, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, с регистрационен номер № BG05M9OP001-2.095-0001-M001 по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура BG05M9OP001-2.095 - Мярка МИГ05 „Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия”.
4. Одобряване на актуализираната Бюджетна прогноза на Община Лясковец за периода 2021 г. - 2023 г.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно - зимния сезон на 2020/2021 г. в община Лясковец.
3. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на труда и социалната политика, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, с регистрационен номер № BG05M9OP001-1.094-0002-M001 по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по процедура BG05M9OP001-1.094 - Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица”.
4. Утвърждаване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет – Лясковец за третото тримесечие на 2020 г.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2021 г.
3. Актуализиране на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Отчет за изпълнение на Плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2020 г.
3. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2021 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
4. Календарна план - сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01- 31.03.2021 г.
5. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
6. Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2021 г.
7. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.
8. Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/