Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 116 / 25.06.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 116

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) в обхвата на път VTR 1182 Честово – Лясковец за изграждане на пътна връзка с ускорителен и забавителен шлюз за обект: „Mелничен комплекс със силозно - складово стопанство” в ПИ 44793.113.53 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Лясковец, местност „Добревец”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява изготвения проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) в обхвата на път VTR 1182 Честово – Лясковец за изграждане на пътна връзка с ускорителен и забавителен шлюз за обект: „Mелничен комплекс със силозно - складово стопанство” в ПИ 44793.113.53 по КККР на гр. Лясковец, местност „Добревец”.
Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в Държавен вестник.
Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Лясковец до Административен съд - Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/