Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 113 / 25.06.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 113

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, без възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване, в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, с БУЛСТАТ 121100421, със седалище: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, представлявана от Изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев, за сумата от 45 931.34 лв. (четиридесет и пет хиляди деветстотин тридесет и един лева и тридесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за проект: „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”, сключен между Община Лясковец и Държавен фонд „Земеделие”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”.

3. Определя срок на валидност (предявяване) на Записа на заповед – до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията, определен в Договор № BG06RDNP001-7.007-0071-С01 от 16.05.2019 г., сключен между Държавен Фонд „Земеделие” и Община Лясковец.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 25.06.2020 г., Протокол № 14, точка седма от дневния ред по доклад № РР-2462/15.06.2020 г., при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/