Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 112 / 25.06.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 112

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 568/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: TALES „Приказки за култура, история и природа”, ROBG - 413, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.13, чл.15а, чл.17, ал.1 и ал.2, предл. първо, чл.19а от Закона за общинския дълг и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1 от свое Решение № 568/25.07.2019 г., както следва:

- В частта „Вид на дълга” – изразът „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем” се заменя с израза „дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем”.
- В частта „Условия за погасяване”:
Срок на погасяване – изразът „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване” се заменя с израза „до 25.02.2021 г. с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване”.
Останалата част от текста на Решение № 568/25.07.2019 г. на Общински съвет - Лясковец не се променя.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Лясковец да подготви искане за сключване на анекс към Договор за кредит № 1107/ 7.09.2019 г., да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекс към договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/