Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 108 / 25.06.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 25.06.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 108

ОТНОСНО: Предварително одобряване за извършване на разходи от Община Лясковец за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. от предоставения до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

На основание чл.125, ал.1, т.2 и чл.7, ал.5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), § 39 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на т. 11.2 от Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, с което е изменено върнатото за ново обсъждане Решение № 58/06.02.2020 г. за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява извършването на разходи от Община Лясковец за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето по бюджета на Община Лясковец за 2020 г. от предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/