Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 95 / 14.05.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 14.05.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 95

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост (ЗОС), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с ЕИК 1045110514, насрочено за 18.05.2020 г. (ново при липса на кворум – за 02.06.2020 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г., с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2019 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2019 г.“.

2. По т. 2 от дневния ред – Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2019 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2019 г.“.

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2019 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2019 г.“.

4. По т. 4 от дневния ред – Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2019 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2019 г.“, да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2019 г.“.

5. По т. 5 от дневния ред – Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, д-р Божидар Тодоров Ангелов и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019 година“, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, д-р Божидар Тодоров Ангелов и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2019 година“.

6. По т. 6 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2020 г., с проект за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2020 г. предложения за такъв от Съвета на директорите", да гласува „за“ при вземане на следното решение:
„Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2020 г. предложения за такъв от Съвета на директорите".

7. По т. 7 от дневния ред – Промяна в състава на Съвета на директорите, с проект за решение: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението от акционера Държавата“, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно предложението от акционера Държавата“.

8. По т. 8 от дневния ред – Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите, с проект за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите“, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите“.

9. По т. 9 от дневния ред – Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, с проект за решение: „ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт“, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт“.

10. По т. 10 от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството, с проект за решение: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата“, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата“.

11. По т. 11 от дневния ред – Вземане на решение за промени в Устава на дружеството, с проект за решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството“, да гласува „против“ при вземане на следното решение:
„ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството“.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/