Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 92 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 92

ОТНОСНО: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2020 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с Решение № 43/30.01.2020 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2020 г. в Раздел Б. Разпореждане с имоти – общинска собственост, т. І. Продажба на имоти – общинска собственост, със следните имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Имот с кадастрален № 2322, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ – 2322, находящ се в кв. 4 по ПУП – План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ 715 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 264/10.06.1997 г.;

1.2. Имот с кадастрален № 2314, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – общ., в кв. 5 по ПУП – План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ 588 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 266/10.06.1997 г.;

1.3. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ – 756, в кв. 121, по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, с площ 254 кв.м., подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 348/26.04.1999 г.;

1.4. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ – 2494, в кв. 113 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, общ. Лясковец, с площ 907 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1219/09.04.2019 г.;

1.5. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, с площ 4200 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 367/09.12.1999 г., находящ се в база „Честово”, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39;

1.6. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, с площ 3280 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 368/09.12.1999 г., находящ се в база „Честово”, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 39;

1.7. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ)VII – общински, в кв. 140 по ПУП – Промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, с площ 1 260 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 483/16.02.2004 г., находящ се в база „Честово“, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ № 39;

1.8. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х - 66, находящ се в кв. 10 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, с площ 467 кв.м., подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 509/01.09.2004 г.;

1.9. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ ‐ 2393, находящ се в кв. 10 по Подробен устройствен план ‐ План за регулация на гр. Лясковец, с площ 645 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 510/01.09.2004 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Стефан Калинов” № 4;

1.10. Незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХІХ – за комплексно жилищно строителство, в кв. 98, с площ 1 833 кв.м., по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 540/01.09.2005 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски”;

1.11. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ, находящ се в кв. 48 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, с площ 777 кв.м., подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 640/06.02.2008 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Кирил и Методий” № 87;

1.12. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-84, в кв. 13, по Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, с площ 155 кв.м., ведно с построената в него масивна едноетажна нежилищна сграда - магазин за хранителни стоки (бивше клубно помещение), подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 684/27.01.2011 г.;

1.13. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище, ведно с построената в него масивна двуетажна сграда - бивше училище със застроена площ (ЗП) 606 кв.м., находящ се в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, с площ 6 920 кв.м описан в Акт за частна общинска собственост № 925/19.11.2012 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 34;

1.14. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения, находящ се в кв. 67 по подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, с площ 5 855 кв.м., подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 968/29.10.2013 г., с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Трети март” № 11;

1.15. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-95 за училищен квартал, ведно с построената в него бивша училищна сграда със застроена площ (ЗП) 734.44 кв.м. и сграда на допълващо застрояване (гараж) със застроена площ (ЗП) 27.17 кв.м., находящ се в кв. 2 по Подробен устройствен план – План за регулация на с. Добри дял, общ. Лясковец, с площ 10 021 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1117/18.04.2016 г., с административен адрес: с. Добри дял, ул. „Васил Левски” № 22;

1.16. Урегулиран поземлен имот (УПИ) І ‐ за обща потреба, находящ се в кв. 1 по Подробен устройствен план (ПУП) ‐ План за регулация на с. Добри дял, община Лясковец, с площ 8857 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост № 1152/20.11.2017 г.;

1.17. Имот с кадастрален № 2327, за който е отреден незастроен урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ – 2327, находящ се в кв. 4 по ПУП – План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ 1153 кв.м., описан в Акт за частна общинска собственост № 1160/17.07.2018 г.;

1.18. Имот № 600.20, с начин на трайно ползване: трайни насаждения, с площ 593 кв.м., шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 1191/24.10.2018 г.;

1.19. Имот № 600.21, с начин на трайно ползване: трайни насаждения, с площ 415 кв.м., шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 1192/24.10.2018 г.;

1.20. Имот № 600.25, с начин на трайно ползване: трайни насаждения, с площ 1.844 дка, шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 1193/24.10.2018 г.;

1.21. Имот № 305.21, с начин на трайно ползване: нива, с площ 1.271 дка, шеста категория, местност „Гагова могила” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 1194/24.10.2018 г.;

1.22. Имот № 308.66, с начин на трайно ползване: лозе, с площ 1.196 дка, шеста категория, местност „Цонкино кладенче” по План на новообразуваните имоти на гр. Лясковец, описан в Акт за частна общинска собственост № 1198/24.10.2018 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите – частна общинска собственост, описани в т. 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/