Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 90 / 30.04.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 90

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на месечните вноски за наем за периода на извънредното положение на наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП) във връзка с § 18 от Заключителните разпоредби от ЗИДЗМДВИП, чл.81 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и чл.306, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) и във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. За периода от 09.04.2020 г. до преустановяване със заповед на Кмета на Община Лясковец действието на наложените противоепидемични мерки и ограничения на територията на общината, се освобождават от заплащане на месечните вноски за наем изцяло и частично наемателите на общински имоти, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, съгласно Приложение № 1, което подлежи на актуализация.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия, свързани с изпълнението на т. 1 от настоящото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложение № 1