Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 88 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 88

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.69, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл.60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, по следния начин:

§ 1. В Глава пета „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нов § 8 със следното съдържание:
„§ 8. Срокът по чл. 13, ал. 2 от настоящата наредба за 2020 г. се удължава до 30.06.2020 г.”

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/