Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 85 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 85

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2021 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане (oтм. ДВ, бр.24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г.), чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец през 2021 година, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/