Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 82 / 30.04.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 30.04.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 82

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 58/06.02.2020 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 3.

II. В т. 1.3. от свое Решение № 58/06.02.2020 г. числото „2 039 306 лв.” става „2 040 171 лв.“, като текстът придобива следната редакция:
1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 040 171 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 626 190 лв. със средства от:
- 167 400 лв. целева субсидия;
- 127 243 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 51 112 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 7 172 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 190 581 лв. целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г.;
- 81 817 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 865 лв. собствени средства на ОУ „П.Р.Славейков“ - с. Джулюница.

1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 413 981 лв. съгласно Приложение № 3.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 36 164 лв., в т.ч. гр. Лясковец – текущ ремонт покрив на СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец.
Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 213 045 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Остатък от целеви трансфер - 10 189 лв. за ул. „Димо Минев”.

Наименование:
А). Собствени средства
§ 52-01
било става
1. ОУ „П.Р.Славейков“ - с. Джулюница – лаптоп 0 865

Всичко: 0 865

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/