Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 80 / 23.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 23.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 80

ОТНОСНО: Предложение относно необходимостта от удължаване на срока на работата на временната комисия за проверка на финансовото състояние на Община Лясковец за последните десет години.

На основание чл.33, ал.1, точки 2 и 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец променя текста на точка 3-та от свое Решение № 65 от 27.02.2020 г., която придобива следния вид:

„Срок за изпълнение на задачите по точка 1-ва от настоящото решение – до 30.06.2020 г.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/