Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 76 / 23.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 23.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 76

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегията за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1, чл.3, чл.7, ал.2, т.2, ал.3 - ал.8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец - д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, в размер на 67 449,63 лв. (шестдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и шестдесет и три стотинки), представляващи 50% от общо 134 899,25 лв. за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, със срок за предявяване на плащанията, покриващ срока за изпълнение на годишния бюджет на стратегията за „Водено от общностите местно развитие” (31.12.2020 г.), удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2021 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.


Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 23.03.2020, Протокол № 10, точка шеста от дневния ред по доклад № РР-1246/16.03.2020 г., при кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/