Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 74 / 23.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 23.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 74

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2021 - 2023 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Решение № 64/31.01.2020 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2021 година, указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021 - 2023 г. на Министерството на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023 г., съгласно Приложения №№ 1а, 6г и 8.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/