Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 70 / 23.03.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 23.03.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 70

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД на редовно годишно събрание.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя“ АД - гр. Лясковец при провеждане на заседанието на редовното общо събрание на акционерите на 24.03.2020 г. (повторно дата – 13.04.2020 г. от 9.00 часа) да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред - Доклад за дейността на дружеството през 2019 г., да гласува „за“ за вземане на следното решение: „ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2019 г.“.

2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., да гласува „за“ за вземане на следното решение: „ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.“.

3. По т. 3 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г., да гласува „против“ за вземане на следното решение: „ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г.“.

4. По т. 4 от дневния ред - Решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г., да гласува „въздържал се“ за вземане на следното решение: „ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2019 г.“.

5. По т. 5 от дневния ред - Вземане на решение за прекратяване дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация, да гласува „въздържал се“ за вземане на следното решение: „ОСА на основание чл.221, т.3 вр.чл.230, ал.2 от ТЗ и чл.25, б. „в“ вр.чл.33 от Устава на дружеството, взема решение за прекратяване дейността на дружеството, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър.“.

6. По т. 6 от дневния ред - Определяне срок за ликвидация, избор на ликвидатор и определяне на възнаграждението му, да гласува „въздържал се“ за вземане на следното решение: „ОСА определя срок за ликвидация на дружеството 6 месеца, считано от датата на вписване на решението за прекратяване на дейността в Търговския регистър, избира за ликвидатор Иван Димитров Вълчев с ЕГН4607311446 и му определя месечно възнаграждение в размер на една и половини минимална заплата.“.

7. В случай, че бъде взето решение за прекратяване дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация, за да бъдат защитени интересите на Община Лясковец, Община Лясковец заявява желание на основание чл.268, ал.2 от ТЗ ликвидаторът да прехвърли на Община Лясковец апортираните от нея имоти.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/