Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 65 / 27.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 65

ОТНОСНО: Предложение относно необходимостта от сформиране на временна комисия за проверка на финансовото състояние на Община Лясковец за периода от последните десет години.

На основание чл.33, ал.1, точки 2 и З от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец да избере временна комисия, нейната численост и състав, която да анализира наличните данни по изпълнение на общинските бюджети в последните 10 години, да обработи постъпващата постоянно информация от външни и вътрешни източници за наличие на нередности и вреди за общинския бюджет в целия този период и при констатиране на достатъчно основания - да предложи на Съвета възлагането на независим одит от външни одиторски компании, или вътрешен одит, инспекции и проверки от държавни институции.

2. Временната комисия е от трима члена, в състав:

Председател - Тодор Тодоров от ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”;
Член - Емилия Жилиева от Коалиция „БСП за България”;
Член - Деян Рачев от Местна коалиция „Демократична България – Обединение (Воля, НФСБ)”.

3. Срок за изпълнение на задачите по точка 1 от настоящото решение - до следващото редовно заседание на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/