Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 64 / 27.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 64

ОТНОСНО: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2, изречение II от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Доклада за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2019 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/