Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 63 / 27.02.2020

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 63

ОТНОСНО: Утвърждаване на списъци на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗСПЗЗ), както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец определя пасищата, мерите и ливадите за общо ползване за стопанската 2020/2021 г. съгласно Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи пасища, мери и ливади за общо ползване (Приложение № 1).

ІІ. Общински съвет - Лясковец определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. съгласно Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобразно броя и вида на регистрираните животни (Приложение № 2).

ІІІ. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия за сключване на договори за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите, определени за стопанската 2020/2021 г. в списък по т. ІІ от настоящото решение, въз основа на подадени заявления, придружени от необходимите документи и след извършено разпределение на имотите за всяко землище.

ІV. Договорите за отдаване под наем за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади да бъдат сключени за срок от 5 (пет) до 10 (десет) стопански години, считано от 01.10.2020 г., при наемна цена, определена по пазарен механизъм (Приложение № 3).
В договорите за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади да бъдат включени клаузи, които да задължат ползвателите:

1. да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние;
2. да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите;
3. да не разорават пасищата, мерите и ливадите;
4. да почистват пасищата, мерите и ливадите от камъни и нежелана храстовидна растителност;
5. да не допускат замърсяването на пасищата, мерите и ливадите с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
6. да не наторяват пасищата, мерите и ливадите с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7. да не палят растителността в пасищата, мерите и ливадите;
8. да не заграждат пасищата, мерите и ливадите;
9. да не изграждат временни постройки в пасищата, мерите и ливадите;
10. да не преотстъпват пасищата, мерите и ливадите за ползване на трети лица.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/
Приложения № 1, № 2 и № 3