Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 58 / 06.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 06.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 58

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2020 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.7, ал.5, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Постановление № 381 от 30 декември 2019 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., РМС 644/01.11.2019 г. за изменение на РМС № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., чл.4, ал.3 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2020 г., съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва:
1.1. По прихода в размер на 10 773 903 лв. (съгласно Приложение № 1А) в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 303 373 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 353 661 лв.;
1.1.1.2. § 88-03 (- 85 068 лв.)
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 4 000 лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 1 030 780 лв., разпределен съгласно Приложение № 5.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 470 530 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 366 150 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 937 864 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 784 600 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 367 400 лв.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 74 000 лв.
1.1.2.6. Трансфери между бюджети (- 2 585 лв.)
1.1.2.7. Трансфери между бюджети и средства от ЕС – 427 659 лв.
1.1.2.8. Получени/предоставени временни безлихвени заеми от ЦБ (-500 000 лв.)
1.1.2.9. Заем от банки (- 650 556 лв.)
1.1.2.10. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС – 154 950 лв.
1.1.2.11. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки (- 35 000 лв.)
1.1.2.12. Приватизация - 119 982 лв.
1.1.2.13. Други финансирания за отчисления по чл. 60 от ЗУО (- 5 623 лв.)
1.1.2.14. Преходен остатък от 2019 г. в размер на 361 689 лв., разпределен съгласно Приложение № 5.
1.1.2.15. Остатък към 31.12.2020 г. в размер на (0 лв.)

1.2. По разходите в размер на 10 773 903 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1Б, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 619 001 лв., от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери – 6 303 373 лв.;
1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 315 628 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 4 154 902 лв., в т.ч. резерв – 119 982 лв.

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2020 г.:
За капиталови разходи са планирани 2 039 306 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 625 325 лв. със средства от:
- 167 400 лв. целева субсидия;
- 127 243 лв. целеви трансфер по ПМС № 125/29.06.2018 г.;
- 51 112 лв. целеви трансфер по ПМС № 165/07.08.2018 г.;
- 7 172 лв. целеви трансфер по ПМС № 315/19.12.2018 г.;
- 190 581 лв. целеви трансфер по ПМС № 284/15.11.2019 г.;
- 81 817 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 413 981 лв., съгласно Приложение № 3.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 36 164 лв., в т.ч. гр. Лясковец – текущ ремонт покрив на СУ „Максим Райкович”.

Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 4.
1.3.4. За ремонт на улична мрежа и тротоари на територията на Община Лясковец – 213 045 лв. - целеви трансфер, предоставени с ПМС № 165/07.08.2018 г.
1.3.5. Остатък от целеви трансфер - 10 189 лв. за ул. „Димо Минев” в гр. Лясковец.

1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 8 000 лв.
1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 8 000 лв. в т.ч. за:
- еднократна помощ за граждани – след решение на Общински съвет - Лясковец;
- новородени бебета, на които поне единия родител е с постоянен адрес в Община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 50 лв. и
- разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица - 100 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. 30 лева за трупен чувал, когато е необходимо. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил.
1.4.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 250 560 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 14 120 лв., както следва – Приложение № 9.
субсидия дофинансиране
гр. Лясковец - 150 313.67 лв. (за 14.5 субсидирани бройки) 5 420 лв.
с. Джулюница - 32 864.38 лв. (за 3 субсидирани бройки) 2 100 лв.
с. Козаревец - 25 916.11 лв. (за 2,5 субсидирани бройки) 1 700 лв.
с. Добри дял - 10 366.46 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 700 лв.
с. Драгижево - 20 732.92 лв. (за 2 субсидирани бройки) 1 600 лв.
с. Мерданя - 10 366.46 лв. (за 1 субсидирана бройка) 1 600 лв.

1.4.4. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост – 9 000 лв.

1.5. Приема следните лимити за разходи:
1.5.1. На основание чл. 35, ал. 2 от ПМС 381/30.12.2019 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.
1.5.2. На основание чл. 33, т. 3 от ПМС 381/30.12.2019 г. определя разходите за представителни цели за 2020 г.:
- на Кмета на Община Лясковец - в размер на 3 600 лв.;
- на кметовете на кметства – в размер на 240 лв. на всеки и
- на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 480 лв.

1.6. На основание чл. 34, ал. 2 от ПМС 381/30.12.2019 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 6.
1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно.

2. Определя, съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. – 0 лв.
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2020 г. – 12 163 лв.
2.3. Намерение за поемане на нов общински дълг - няма.

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА утвърждава основната месечна работна заплата на Кмета на Община Лясковец, кметовете на населените места в Община Лясковец и на основание чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА възнаграждението на Председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.01.2020 г., в изпълнение на чл. 4, ал. 3 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 7.

4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от Закона за публичните финанси одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2020 г. съгласно Приложение № 8.

5. На основание чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 10.

6. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2020 г. в размер на 250 000 лв. и размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. от местни данъци и такси в размер на 350 000 лв. – съгласно план - график - Приложение № 2.

7. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 176 500 лв., разходи в размер на 176 500 лв. и 13 броя численост на персонала.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на общината в размер на 1 100 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 4 160 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за 2021 г. и 2022 г. - Приложение № 11.

11. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени, само след предварително одобрение от Общинския съвет, в това число:
11.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
11.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи .
11.4. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

12. Възлага на Кмета на Община Лясковец:
12.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
12.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
12.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.
12.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Системите за финансово управление и контрол.
12.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от Закона за публичните финанси да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджети, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности.
12.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
13.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
13.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси.
13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец:
14.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие, само след предварително одобрение от Общинския съвет за всеки един проект.
14.2. При временни касови разриви по бюджета на общината да кандидатства за безлихвен заем за сметка на централния бюджет, само след предварително одобрение от Общинския съвет за всеки един случай.
14.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти, само след предварително одобрение от Общинския съвет за всеки един проект.
14.4. Възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 350 000 лева със срок за възстановяване 31.01.2021 г.

15. Приема със забележка за сведение Протокол от 17.01.2020 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №12.

16. Задължава Кмета на Общината, в срок до следващата редовна сесия, да представи на Общинския съвет – Лясковец нова структура на общинската администрация, съобразена с разчетите на бюджета на Община Лясковец за 2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/