Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 55 / 06.02.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 06.02.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 55

ОТНОСНО: Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 7 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя съдържанието на Приложение № 1 към свое решение № 438 от 30.08.2018 г, като заличава в него № 4 - язовир „Пехчана”, в землището на гр. Лясковец и с. Добри дял, Община Лясковец, поземлен имот с идентификатори 44739.312.312 в землището на гр. Лясковец и 21453.179.422 в землището на с. Добри дял, актуван с Акт за общинска собственост № 562/07.08.2018 г, а всички посочени активи след него преминават с един номер напред в списъка, като общия им брой става 11 (единадесет).

2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да уведоми Министерство на икономиката за промяната в съдържанието на Приложение № 1 и му определя за това срок за изпълнение 2 (два) работни дни, след влизане в сила на настоящото решение.

3. Общински съвет - Лясковец възлага на кмета на Община Лясковец, включването на язовир „Пехчана“ в Списъка за разпореждане с обекти общинска собственост за 2020 г. - за концесия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/