Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 52 / 30.01.2020

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 30.01.2020 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 52

ОТНОСНО: Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отлага за следващата сесия (извънредна на 06.02.2020 г.), решението по предложение с вх. № 36/27.01.2020 г. относно: Предложение за изменение на Решение № 438 от 30.08.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/